IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Izrađena sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka), te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), primjenjuje se od 25.05.2018. godine.

 

VODITELJ OBRADE:

 Zajedničko proizvodno trgovački obrt PLEMIĆ,

Vlasnici: Ivo Plemić (OIB:62647390760) i Anton Plemić (OIB:40245910938)

47000 Karlovac, Klanac 17

 

VRSTA, SVRHA I PRAVNA OSNOVA OSOBNIH PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU

Voditelj obrade prikuplja osobne podatke od:

  • poslovnih partnera – ime i prezime, OIB, sjedište i broj računa.
  • osoba koja se prijavljuje na natječaj za radna mjesta – ime i prezime, prebivalište, OIB, životopis i potvrda o stažu, a rade se preslike rodnog lista i domovnice

 

Od poslovnih partnera osobni podaci se prikupljaju isključivo radi sklapanja ugovora i izvršenja posla, te se podaci čuvaju sukladno računovodstvenim propisima. Temelj prikupljanja su zakonski propisi koji reguliraju ugovorne, računovodstvene i porezne obveze.

 

Od sudionika natječaja za radna mjesta prikupljaju se osobni podaci koji se isključivo odnose na donošenje odluke o izboru kandidata na natječaju. Temelj prikupljanja ovih podataka su zakonski propisi iz područja radnih odnosa. Preslike osobnih dokumenata obrađuju se temeljem privole kandidata. Podaci o  kandidatima na natječaju koji se nakon natječaja zapošljavanju  čuvaju se trajno. Podaci  o kandidatima koji se ne zapošljavaju nakon provedenog natječaja brišu se, osim ako kandidati daju pismenu privolu da se njihovi osobni podaci i dalje zadržavaju radi eventualnog kasnijeg zapošljavanja, te se tada podaci čuvaju do opoziva. Molbe za posao i životopisi koje ispitanici samoinicijativno šalju e-mailom ili poštom biće brisani, osim ukoliko ispitanici zatraže ili daju privolu da se isti čuvaju do opoziva.

 

Radi kontakta prikupljaju se podaci o brojevima telefona i e-maila adresama. Temelj prikupljanja i korištenja ovih podataka je privola, koja može u bilo kojem trenutku biti povučena. Ukoliko se privola uskrati, kontakt se vrši isključivo putem adrese prebivališta / boravišta ili sjedišta.

 

Sve prikupljene podatke koristimo isključivo u svrhu za koje su dani, te se ne koriste u svrhu marketinga, profiliranja ili sličnog.

 

INTERNET STRANICA

Internet stranica voditelja obrade www.plemic.hr koristi kolačiće (cookies). Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Na Internet stranicama voditelja obrade upotrebljavanju se marketinški kolačići za praćenje posjetitelja diljem web-lokacija. Namjera je prikazati oglase koji su relevantni i zanimljivi za pojedinog korisnika, a time i više vrijedni za objavljivanja i oglašivaće treće strane. Kolačići registriraju jedinstveni ID koji identificira uređaj za povratak korisnika, te se upotrebljava za ciljane oglase.

 

Detaljno objašnjenje o tome  što su kolačići možete naći ovdje plemic.hr/cookie-policy/

 

Korištenjem Internet stranica voditelja obrade slažete se sa politikom kolačića, a ukoliko se ne slažete molim Vas da ne posjećujete naše Internet stranice.

 

PRIJENOS PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

Određene podatke o vanjskim suradnicima prosljeđujemo knjigovodstvenom servisu radi knjigovodstvenih obračuna, koji se ugovorno obvezao zaštititi Vaše osobne podatke.

Osim knjigovodstvenog servisa Vaši osobni podaci ne prosljeđuju se trećima, te isti neće biti dostupni trećima osim u slučaju da:

1) ste dali pismenu privolu da se određeni Vaši osobni podaci proslijede trećima za točno određenu namjenu

2) to zatraže državna tijela ili institucije u obavljanju njihovih zakonskih ovlaštenja

3) to zatraže javni bilježnici ili odvjetnici za postupke koje vode uz predočenje legitimnog pravnog interesa

 

UPRAVLJANJE PRIVOLAMA

Privole koje ste dali za kategorije osobnih podataka za koje se daje privola možete opozvati u bilo kojem trenutku, kao što u bilo kojem trenutku možete prigovoriti našoj obradi Vaših osobnih podataka.

U slučaju da opozovete privolu prestat ćemo obrađivati Vaše osobne podatke za koje je dana privola. Ako želite na isti način možete podnijeti i zahtjev da se ponovno obrađuju Vaši osobni podaci.

 

PRAVA ISPITANIKA GLEDE NJIHOVIH OSOBNIH PODATAKA

1) Pravo na pristup informacijama – Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacijama.

2) Pravo na ispravak – Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

3) Pravo na brisanje (zaborav) – Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose ako podaci koji se obrađuju više nisu nužni za svrhu za koju su dani, ako ispitanik povuče privolu ako se obrada temelju na privoli ili ako su podaci obrađivani protuzakonito

4) Pravo na ograničenje obrade – Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;  ako je obrada podataka nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe; ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade; ako ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ako je ispitanik uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

5) Pravo na prenosivost podataka – Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi ako se obrada temelji na privoli, ugovoru ili se provodi automatiziranim putem

6) Pravo na prigovor –  Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, te dobiti odgovor na isti u roku od 30 dana. Ako se prečesto služite navedenim pravom, radi zaštite od zlouporabe, možemo naplatiti trošak odgovora na takve učestale zahtjeve.

 

OSTVARIVANJE PRAVA ISPITANIKA

Sva svoja prava glede obrade Vaših osobnih podataka možete ostvarivati pismenim zahtjevom na našu poslovnu adresu:

Zajedničko proizvodno trgovački obrt PLEMIĆ,

47000 Karlovac, Klanac 17

 

Ili na e-mail adresu:

info@plemic.hr

 

U slučaju da nam pošaljete prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, na isti ćemo odgovoriti u roku od 30 dana.

Ako smatrate da naša obrada Vaših osobnih podataka krši Vaša prava propisana Općom Uredbom ili Vam je povrijeđeno bilo koje pravo iz Opće uredbe, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Molim Vas da nam se obratite prije podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podatka kako bismo pokušali riješiti nastali problem.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Poštujemo Vašu privatnost. Poduzete su sve tehničke mjere zaštite kako bi se Vaši osobni podaci zaštitili od gubitka ili uništenja, neovlaštenog pristupa, otuđenja ili izmjena istima.

U slučaju bilo kakve promjene u vezi zaštite osobnih podataka, o istima ćete biti adekvatno obaviješteni.